Please enable JS
  • اسلاید شماره ۳
    شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت
  • اسلاید شماره ۴
    فعالیت های سرمایه گذاری و مدیریت شرکت های تابعه
  • سرمایه گذاری در بخش ساختمان
    سرمایه گذاری و اجرای پروژه های ساختمانی
  • اسلاید شماره 5

شرکت های تابعه

شرکت های تحت مالکیت

حوزه فعالیت ساختمانی: تأسیس، احداث و ایجاد کارخانجات و مشارکت در واحدهای تولیدی و صنعتی و ساختمانی، پروژه های نیمه تمام و اجرای عملیات ساختمانی و پیمانکاری واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و مشاوره طراحی و نظارت فنی و مدیریت بر عملیات ساختمانی

موضوع فعالیت : خدمات توریستی و مسافرتی: خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی و کلیه امور مجاز

تولید انواع سیمان و کلینکر: - خرید و واردات ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات احداث کارخانجات تولید انواع سیمان با کاربردهای مختلف-خرید و واردات و بهره برداری از معادن مواد اولیه مربوط به عملیات تولیدی شرکت–عملیات بازرگانی داخلی و خارجی درخصوص موضوع شرکت–اجاره و بهره برداری از واحدهای صنعتی و همچنین کارخانجات موضوع فعالیت - سرمایه گذاری جهت ایجاد و یا مشارکت در شرکتهای خدماتی، بازرگانی و تولیدی

شرکت های تحت مالکیت

با موضوع فعالیت ساختمانی: تأسیس، احداث و ایجاد کارخانجات و مشارکت در واحدهای تولیدی و صنعتی و ساختمانی، پروژه های نیمه تمام و اجرای عملیات ساختمانی و پیمانکاری واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و مشاوره طراحی و نظارت فنی و مدیریت بر عملیات ساختمانی قابل ذکر است شرکت مذکور ، مسئولیت مدیریت طرح پروژه های ساختمانی شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت را عهده دار می باشد.