بازدید هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت از پروژه مسکونی مشهد

  • بازدید از پروژه مسکونی مشهد