بازدید هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت از اراضی ره باغ رضوان مشهد

  • بازدید از اراضی ره باغ رضوان مشهد