تاسیس شرکت:

مبتنی بر دستآوردهای مثبت بانک تجارت در عرصه عملیات حرفه ای و تخصصی بانکداری و نیز ارتقاء همه جانبه در بکارگیری فنون و ابزارهای نوین بانکداری منطبق با تکنولوژیهای روزآمد و با توجه به رویکرد بانک تجارت به توسعه شعب و افزایش تراکم آنها دراقصی نقاط کشور، ایجاد شعب جدید و بازسازی و نوسازی شعب موجود، لزوم دسترسی به یک سازمان فنی و مهندسی جهت انجام مدیریت عملیات ساختمانی را در قالب یک تشکیلات حقوقی امین و معتبرایجاب می نمود. این مهم در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر فعالیت های بانکداری کشور در آن مقطع ، به تاسیس شرکت ساختمانی تجارت ( سهامی خاص ) در تاریخ 1364/3/22 از طریق ثبت آن تحت شماره 56548 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران ، محقق گردید.

اصلاح موضوع فعالیت و نام شرکت

طی بیش از دو دهه منتهی به سال 1385 فعالیت های واقعی این شرکت همچنان به انجام پروژه های ساختمانی اعم از ایجادی ، توسعه ای ، بازسازی و نوسازی در قالب عملیات پیمانکاری با کارفرمائی بانک تجارت محدود می گردید. متعاقب کسب تجربیات ارزشمند شرکت بر مبنای مدیریت و اجرای پروژه های متعدد و ایجاد ضرورت فعالیت شرکت در حوزه های سرمایه گذاری، در چارچوب تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 1385/10/5 مجمع عمومی فوق العاده شرکت ساختمانی تجارت ، ضمن تصویب اساسنامه جدید این شرکت دلالت بر توسعه فعالیت های آن به حیطه سرمایه گذاریها علی الخصوص در بخش ساختمان و مسکن ، نام شرکت مذکور نیز به ” شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت ” تغییر یافت .

آغاز فعالیت در عرصه جدید

بدین ترتیب در فاز جدید از فعالیت های شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت، این شرکت علاوه بر سرمایه گذاری در شرکت های گوناگون، تدریجا” مسئولیت پیمانکاری در پروژه های متعلق به بانک را با فعالیت های سرمایه گذاری مستقیم و نیز مشارکتی در انواع پروژه های ساختمانی با کاربری های متنوع تجاری ، اداری ، مسکونی ، فرهنگی و … جایگزین نموده و گسترش داده است.

متعاقب کسب تجارب متفاوت سرمایه گذاری شرکت علی الخصوص در حوزه ساختمان و مسکن، شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت با نیل به دستیابی به ساختار یک شرکت مادر تخصصی در حوزه ساختمان و مسکن، رویکرد خود را تنظیم و بر اساس آن برنامه ریزی های استراتژیکی و عملیاتی را مدون و تصویب نمود.

امید است با اتکال به خداوند متعال و منبعث از سوابق درخشان شرکت در زمینه هایی مانند : الف ) تعریف پروژه های ساختمانی مناسب در چارچوب نتایج مطالعات توجیه فنی و اقتصادی ب ) انجام عملیات اجرائی و ساخت پروژه ها در چارچوب فرآیندهای موثر مدیریتی و منطبق با دانش فنی و تکنولوژیکی روزآمد صنعت ساختمان ج) فروش و واگذاری تولیدات ساختمانی پروژه ها در قالب روش های جدید مهندسی فروش و سیستم خدمات پس از فروش ، شرکت کماکان مسیر رشد و بالندگی فعالیت های اقتصادی خود را با استمرار تجدید ساختار سازمانی وتبدیل و تحول به شرکت مادر تخصصی ساختمانی ، تداوم بخشد .