جلسه همکاری با هولدینگ چینی CMTIC در خصوص پروژه برج پردیس تجارت

  • جلسه همکاری با هولدینگ چینی CMTIC در خصوص پروژه برج پردیس تجارت

نشست مذکور با حضور هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت، هیئت مدیره هولدینگ چینی CMTIC

و هیئت مدیره شرکت بازرگانی ایران و چین درخصوص بحث واگذاری EPCF پروژه برج پردیس تجارت در محل شرکت

سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت برگزار گردید.