شرکت های تحت مدیریت

/شرکت های تحت مدیریت
۲۶۰۶, ۱۳۹۶

شرکت عمران و مسکن سازان استان یزد (سهامی خاص)

شرکت عمران و مسکن سازان استان یزد (سهامی خاص)" تحت مدیریت" موضوع فعالیت: 1- مدیریت و تهیه طرح های شهرسازی، معماری،نقشه های تفکیکی،آماده سازی و دیگر اقدامات اجرایی و تولید و احداث ساختمان های لازم [...]

۲۶۰۶, ۱۳۹۶

شرکت زیست خاور (درحال تصفیه)

شرکت زیست خاور (سهامی خاص) " درحال تصفیه" موضوع فعالیت:  ساختمانی و تأسیساتی: اجرای هرگونه عملیات شهرسازی و ساختمانی و تأسیساتی ازقبیل خرید و یا تهیه و یا در اختیار گرفتن زمین یا ساختمان درصد سهام [...]