در این قسمت ابتدا موضوع فعالیت های شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت طبق مفاد اساسنامه و در ادامه بر پایه تغییر و تحولات صورت گرفته در رویکردهای این شرکت به سمت رشته فعالیت هایی با بازدهی مناسب اقتصادی، سرفصل حوزه های جاری فعالیت این شرکت معرفی می شوند.

1- فعالیت های شرکت طبق اساسنامه

حوزه فعالیت های اصلی شرکت در 17 بند و به شرح زیر تعیین و تصریح شده است.

1- سرمایه گذاری ، تاسیس و ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، ساختمانی و اداره آنان و مشارکت در سایر شرکتها.

2- آماده کردن سهام شرکتهای موضوع مورد سرمایه گذاری به منظور عرضه و فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار و یا سایر روش ها.

3- تهیه زمین، خرید پروژه های نیمه تمام، اجرای عملیات ساختمانی و پیمانکاری واحدهای مسکونی، تجاری و اداری.

4- مشاوره طرح و نظارت بر عملیات ساختمانی

5- عملیات بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات

6- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری

7- اعطای تسهیلات به شرکتهای تابعه

8- تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص

9- اداره، نگهداری و خرید و فروش سهام

10- انجام سرمایه گذاری های مشترک با شرکتهای خارجی

11- اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی در داخل و خارج کشور

12-اخذ مجوز های لازم جهت اجرای طرح های ساختمانی و پیمانکاری واحدهای مسکونی، تجاری، تولیدی، اداری و غیره و یا توسعه و تکمیل آن ها.

13-انجام مطالعات اقتصادی، فنی، مالی، مدیریتی و نظارت و پیگیری اجرای طرح های ساختمانی و سرمایه گذاری صنعتی و ایجاد شرکتها و موسسات مطالعاتی و اجرایی در جهت تحقق هدف های شرکت

14- ارائه خدمات اقتصادی، فنی، مالی، اعتباری، سرمایه گذاری و …

15- تهیه روش های لازم به منظور اداره، اصلاح، ادغام و … یا فروش سهام یا اموال شرکتهای متعلق به شرکت.

16- انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقیق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته است.

17- سرمایه گذاری و مشارکت در موسسات و شرکتهای خارجی از جمله موسسات و شرکت های مالی و اعتباری، بانکها و لیزینگها و شرکت های تولیدی، اعم از خرید سهام موسسات و شرکتهای موجود و یا تاسیس شرکتهای جدید، با رعایت ضوابط و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مورد سرمایه گذاری.

2- سرفصل فعالیت های جاری شرکت:

 بر پایه فعالیت های موجود سر فصل فعالیت های جاری شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت مشتمل بر فعالیت های مستقیم ستادی و حوزه فعالیت شرکتهای تابعه و تحت نظارت آن را می توان به چهار بخش زیر تقسیم نمود.

1- فعالیت های اقتصادی ستاد شرکت که عمدتا بر فعالیت های سرمایه گذاری در خرید املاک، تعریف، برنامه ریزی، ساخت و فروش پروژه های مختلف ساختمانی و انجام امور طراحی، نظارت و پیمانکاری پروژه های ساختمانی متعلق به بانک تجارت، متمرکز می باشد.

2- فعالیت های سرمایه گذاری مستقیم شرکت در معاملات سهام شرکت های بازار بورس اوراق بهادار

3- کنترل و نظارت مدیریتی بر فعالیتهای آن دسته از شرکتهایی که مبنای نظارت شرکت صرفا الزامات حقوقی ناشی از مالکیت سهام آنها توسط شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت، می باشد.

4- ایفای مسئولیت اداره امور و نیز اعمال فرایندهای نظارتی (عمدتا معطوف به ابزار بودجه سنواتی) بر آن دسته از شرکتهای متعلق به بانک تجارت که مسئولیت اداره و نظارت بر فعالیت های آنها صرفا بر پایه دستورات سازمانی بانک به شرکت محقق می گردد.