نشست با موضوع اقتصاد مقاومتی در حضور قائم مقام بانک تجارت:

  • نشست با موضوع اقتصاد مقاومتی در حضور قائم مقام بانک تجارت

جلسه اقتصاد مقاومتی در دفتر قائم مقام بانک تجارت جناب آقای حق وردی برگزار و ضمن بررسی دقیق

سیاستهای اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری ، مقرر گردید اقتصاد مقاومتی سرلوحه تمامی

اقدامات قرار گیرد.