گردهمایی پایان سال هلدینگ سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت

  • گردهمایی پایان سال هلدینگ سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت
  • گردهمایی پایان سال هلدینگ سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت

گردهمایی پایان سال ۹۵

این گردهمایی در روز چهارشنبه ۹۵/۱۲/۲۵ با هدف تقدیر و تشکر از زحمات همکاران در هلدینگ و شرکتهای تابعه

در سال ۱۳۹۵ و همچنین تشریح و تدوین استراتژی و اهداف هلدینگ سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت و شرکتهای

تابعه برای سال ۱۳۹۶ برگزار گردید.