آدرس: تهران – بلوار میرداماد – بین خیابان شنگرف و شهید حصاری ( رازان جنوبی) – پلاك 152
تلفکس: 22927659, 22927657, 22927651
کد پستی: 1548944111
پست الکترونیکی: info@ticc.ir