توضیحات پروژه

موقعیت کرمان
متراژ ۴۵۵۹
کاربری اداری
درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • مدیریت شعب استان کرمان