توضیحات پروژه

 

موقعیت خیابان یوسف آباد خیابان ۶۴
کاربری تجاری- اداری – اقامتی
مساحت زمین ۴۸۲۶۳
زیربنای کل ۵۸۲۰۵۱
ترکیب کاربری تعداد طبقات ۷۲
مساحت اداری اقامتی ۱۴۰۲۲۸
مساحت تجاری ۱۵۳۸۲۸
مساحت فرهنگی ورزشی  ۱۲۵۳۱
درصد پیشرفت فیزیکی
فعالیت های جاری رفع تصرف باقیمانده زمین، تملک زمین های مورد نیاز، تملک اعیانی پروژه و تجمیع زمین های خریداری شده، انتخاب مدیرطرح، برگزاری مسابقه طراحی و انتخاب مشاور فاز۱، اخذ پروانه ساختمانی
فعالیت های انجام شده
رفع تصرف بخش اعظمی از زمین پروژه، پیگیری مراحل اخذ جواز، انجام مطالعات لرزه زمین ساخت، تخریب کلیه بناهای موجود، تسطیح، پاکسازی و تخریب املاک تصرفی، مراحل مقدماتی برگزاری مسابقه طراحی، مذاکرات مربوط به انتخاب مدیر طرح و روش اجرای اسکلت
درصد پیشرفت پروژه 1 درصد