توضیحات پروژه

موقعیت چابکسر، مجتمع آهوان
کاربری تجاری، اقامتی، توریستی
مساحت زمین
زیربنای کل ۳۲۶۵۲۵
ترکیب کاربری تعداد طبقات
مساحت اقامتی ۱۶۹۸۱۰
مساحت تجاری ۲۶۳۷۵
مساحت مسکونی  ۲۹۴۰
تاریخ اتمام عملیات اجرایی
درصد پیشرفت فیزیکی
فعالیت های جاری
فعالیت های انجام شده مطالعات اولیه و طراحی کانسپت
درصد پیشرفت پروژه 1 درصد