توضیحات پروژه

موقعیت کرمان
کاربری شهرک مسکونی
مساحت زمین  ۳۵ هکتار
زیربنای کل ۵۰۲۰۱۰
ترکیب کاربری مساحت اداری  ۶۹۹۶۲
مساحت تجاری ۲۴۴۳۰۹
مساحت مسکونی ۲۵۷۷۹۴
مساحت آموزشی  ۷۶۳۹
وظعیت پروژه  مطالعات اولیه
درصد پیشرفت پروژه 1 درصد